صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

ابوعلي سينا
 
پژوهشگری بر فراز سده‌ها

ابنسینا حکیم و دانشمند ایرانی است که روش تأثیر گذار او بر تفکر علمی و برخورد اندیشمندانهاش با عناصر خرافی و ارتجاع دینی عمدهترین سهم او بر میراث فکری و فرهنگ بشری نسلهای پس از خود چه در غرب و چه در شرق است.

ابوعلی عبداللهبنحسین سینا معروف به ابن سینا از سال 980 تا 1307 میلادی (370 تا 428 هجری قمری) زیستهاست. او در افشنه نزدیک روستای خُرمَیثَن به دنیا آمد. این روستا  در نزدیکی بخارا در ازبکستان امروز قرار دارد که در آن زمان بخشی از قلمرو سامانیان بودهاست. بنا بر پژوهشهای انجام شده، مادر ابوعلی سینا، ستاره اهل افشنه بوده و پدر او نیز ایرانی و زادگاهش بلخ بودهاست.

پدر ابوعلی سینا از باورمندان عمیق مذهب اسماعیلی بود که به هنگام جوانی عزم بخارا کرد و در آنجا بهعنوان مأمور دریافت مالیات در دربار امیر نوحبن سامانی به کار مشغول شد. پس از مدتی امیر، او را به افشنه فرستاد و در آنجا بود که او با ستاره ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، دو پسر بود که ابوعلی، پسر بزرگتر آنهاست. این خانواده زمانی که ابوعلی پنج ساله بود به بخارا مهاجرت کردند.

در مورد استعداد و هوش ابوعلی سینا بسیار گفتهاند از جمله اینکه در سن هفتسالگی، قرآن را از حفظ میخواند و در دهسالگی از یک شخص بقال، ریاضیات و فقه اسلامی و شیوهی مباحثات مذهبی را آموخت. زمانی که دانش آن بقال دیگر جوابگوی خواستهای او نبود، ابوعبدالله ناتلی که فیلسوف برجستهای بود، آموزش او را به عهده گرفت.

ابوعلی جوان، نزد ناتلی، منطق، هندسهی اقلیدس و المجسطی را فراگرفت و پس از آن، علوم طبیعی را بدون کمک معلم و استاد آموخت. از آموختن این علوم که فارغ شد، تصمیم به آموختن طب گرفت.  او بیشتر کتابهای آن زمان را از جمله کتابهای حنین و زکریای رازی را بارها و بارها خواند و بر این دانش نیز احاطه یافت. چیرگی او بر دانش پزشکی آن زمان تا آن جا بود که در سن شانزدهسالگی، امیرنوح سامانی را معالجه کرد و به پاس آن اجازه یافت که از کتابخانهی سلطنتی  امیر که دارای مجموعهای غنی از کتابهای نفیس بود راه یابد و به مطالعه بپردازد. مطالعهی چنان کتابهایی برای ابن سینا بسیار مغتنم بود چنانکه او بیشتر وقت خود را در آنجا میگذراند.

ابوعلی در شرح حالی كه خود نگاشته است درباره منابع آن كتابخانه میگوید: هر کتابی را كه نیاز داشتم در آن جا پیدا کردم. گذشته از آن، در آن کتابخانه، كتاب هایی یافتم كه نام آنها به گوش بسیاری از مردم نرسیده بود و من نیز پیش از آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم . من توانستم آن كتاب ها را بخوانم و از آنها بهره ببرم و چون به سن هجده سالگی رسیدم ، از همه این دانشها فارغ آمدم .

اما این کتابخانه در سال 1000 میلادی دچار حریق شد و در آتش سوخت. دردناک
تر آن که او از جانب افراد مخالف، به آتشزدن کتابخانه متهم شد. همزمان کشمکشهای گوناگونی در اطراف بخارا هر روز در حال شکل گرفتن بود. در این کشاکشها، افرادی که ابن سینا را اسماعیلی میدانستند، به مخالفت و کارشکنی علیه او برخاستند.

ابوعلی سینا چندی بعد در سال 1000 میلادی، پس از درگذشت پدر خویش، به جای او، به عنوان  پیشوای مذهب اسماعیلی به انجام وظیفه پرداخت. این کار، بسیاری را علیه او برانگیخت. علاوه بر این،  عوامل گوناگون دیگری از جمله آشفتگی اوضاع سیاسی بخارا، او را واداشت که در سن بیست و یک سالگی، به گرگانج پایتخت امراء مأمونیهی خوارزم، نقل مکان کند.

در گرگانج، شهری در کنار رود سیحون، او با استقبال گرم ابوالحسن محمد سهیلی روبهروشد. ابوالحسن سهیلی خود از بزرگان و فضلای عصر بود که وزارت امیرعلی  را نیز عهدهدار بود. چندی در آن دیار به سر برد و در آرامشی که به دست آورد، توانست برخی از آثار و کتابهای خود را تألیف کند. پس از آن در نتیجهی نفوذ محمودبن سبکتکین در خوارزم و تعصب و تنگ نظری سلطان محمود، مجبور شد  به همراهی ابوسهل مسیحی پیش از سال 403 ، گرگانج را از راه بیابانهای خوارزم ترک کند و از راه نسا، ابیورد، توس، سمنان، شقاق و جاجرم به گرگان برود.

 

 

مسیر سفرهای ابوعلی‌سینا

هدف ابن سینا از قبول و تحمل رنج سفر آن بود که به دربار شمسالمعالی قابوس وُشمگیر برسد که شنیده بود حرمت دانشمندان و اهل ادب را میشناسد. اما در این میان خبر رسید که او را به قتل رساندهاند. از این رو،
ابن سینا، به سوی گرگان رهسپار شد. در آنجا نیز آرامشی به کف آورد و توانست به نوشتن کتاب قانون، رساله
ی سرگذشت، المبدأ و المعاد، ارصادالکلیة و خلاصةالمجسطی بپردازد.

او زمانی بعد به همدان رفت. در این شهر مدت نه سال ماندگار شد و وزارت شمسالدوله ابوطاهرشاه خسرو دیلمی را پذیرفت. در زمان وزارت او بود که سپاهیان شمسالدوله علیه او طغیان کردند و برکناری او را از این شغل خواستار شدند. ابوعلی نیز مجبور شد که خود را از این آشفتگی و خطر دورسازد.

او به مدت چهل روز در خانهی ابوسعیدبن خدوک پنهان شد و پس از آن بار دیگر به وزارت شمسالدوله منصوب گردید. البته پرداختن به امر وزارت، او را از کار نوشتن باز نداشت. در همان زمان بود که به تألیف کتاب الشفا پرداخت و از تدریس نیز غافل نگردید. چندی بعد شمسالدوله درگذشت و پسر او سماءالدوله به سلطنت رسید که از ابوعلی خواست وزارت او را نیز بر عهده گیرد. اما ابوعلی سینا نپذیرفت و ترجیح داد تا با فراغت بیشتر به نوشتن آثار خود در زمینههای گوناگون بپردازد.

نپذیرفتن شغل وزارت سماءالدوله بهانهای شد تا به جرم مکاتبه با علاءالدوله کاکویه، او را در قلعهی فردجان واقع در ناحیهی فراهان کنونی به مدت چهار ماه زندانی سازند. او در مدت بازداشت و اسارت خود در این نقطه، به نوشتن آثار دیگری چون کتابالهدایت، ترجمه و شرحرسالهی حیبنیقظان، کتاب القولنج و تدبیرالمنازل پرداخت.

ابوعلی سینا پس از رهایی از زندان، ، درجامهی صوفیان، از همدان گریخت و به اصفهان نزد علاءالدوله کاکویه رفت. نزد او، با حرمت پذیرفته شد. این پادشاه، از ابن سینا خواست که او را در سفر و حضر و جنگ و صلح همراهی کند. در یکی از همین سفرها بود که ابوعلی به گردآوری جدولهای نجومی جدیدی پرداخت.

ابنسینا مدت پانزده سال نیز در اصفهان زندگی کرد. علاءالدوله همواره او را گرامی میداشت و توانائیش را ارج مینهاد. این پادشاه، جلساتی ترتیب میداد که در آن مردان مشهور علم و فلسفه در بارهی موضوعات مورد علاقهشان به بحث میپرداختند. ابن سینا در دستگاه حکومتی اصفهان هیچگونه مقام رسمی نداشت و وارد سیاست نیز نشد. او تقریباً تمام وقت خود را به نوشتن گذراند. کتاب شفا و قانون را به اتمام رسانید و به نوشتن شرحی بر المجسطی افلاطون پرداخت و نخستین کتاب خود را به زبان فارسی در بارهی فلسفه تألیف کرد. این دوران، در حقیقت بهترین دوران زندگی ابوعلی سینا بوده است. او به زبان عربی تسلط فراوان داشت.

کتاب قانون

حمید حمید در مقالهای که در فصلنامهی ایرانشناسی با عنوان ابنسینا فرزانه ای متعلق به فرهنگ انسانی مینویسد:
ابن
سینا که عمدهترین سهم خویش را در عرصهی علم، فلسفه و تفکر عقلی تحت چنان شرایط مسلطی ایفا کرد، بر تفکر علمی و فلسفی نسلهای پس از خود چه در شرق و چه در غرب نفوذ عمیقی برجای نهاد. نیازی به بیان تشریحی این حقیقت نمیبینم که توماس آگوئیناس Thomas Aguinas آنچنان از ابنسینا تأثیر گرفتهاست که تنها در قسمت اول از کتاب خود بهنام جامع الهیات بیشتر از دویست و پنجاه بار برای تأیید مطلب خود از ابنسینا نقل قول میکند.

فورلانی Furlani تأثیر ابنسینا را در نخستین مهرهی فلسفهی نوین یعنی در دکارت بازمییابد و ترویلو به دنبال فلسفهی ابنسینا در نزد الکساندر دوهالس Alexander de Hales، بونا ونتوره Bonaventura، روژر بیکن Roger Bacon و دونس اسکات Dunas Scotus میرود و رستاخیزی آن را در مکتبهای پادوا و بولونیا و در پیهترو پومپوناتزی در رنسانس مییابد.

فیلسوف معاصر آلمان ارنست بلوخ Ernest Bloch تأثیر ابنسینا را در داوید دو دینان David de Dinant ، پیترو دابانو Pietro d’Abano ، جئوردانو برونو Giordano Bruno و اسپینوزا Spinoza باز مییابد.

میراثی با وسعت تأثیری چنین عظیم، خود از آبشخور فرهنگ گستردهای سیراب شده بود. واقعیت این که ابنسینا در کار عمیق و بسیار متنوع خود، از یکسو بر سنن علمی و فرهنگی یونان ناظر بود و از سوی دیگر بر سنن علمی ـ فلسفی و فرهنگی ملل شرق بهویژه ایران زرتشتی و هند و دیگر کشورهای منطقه نظر داشت.

در جایی دیگر در همین مقاله، حمید حمید بر تأثیر فرهنگ شرق و غرب بر تفکرات ابنسینا نیز باز هم تاکید میکند:
در ارتباط با دستاوردهای فلسفی و علمی متفکران ایرانی و آثار آنان باید از یاد نبرد که در آستانه
ی روئیدن تفکر مستقل فلسفی در میان فرزانگان مسلمان ایرانی، آثار افلاطون، ارسطو، ارشمیدس و جالینوس به نحو وسیعی در سراسر منطقهی اسلامی، از آسیای مرکزی و ایران تا شمال آفریقا انتشار یافته بود. همزمان با انتشار ترجمهی نوشتههای سریانی و یونانی، جذب و دریافت متون مربوط به علوم طبیعی، ادبیات فلسفی و اخلاقی و کلامی هند و ایران نیز عمل گردید و بهخصوص تأثیر آرمانی فرهنگ ایرانی قبل از اسلام، زرتشتیگری، آیین مهر، زروانیسم ، مانویت و جز اینها چه مستقیم و چه غیر مستقیم در تمامی سیر تحول فلسفه، کلام و عرفان قرون وسطی محسوس بود.

در پیوند با مطلب ابوعلی سینا:

 آثار ابوعلی سینا

گزارشی در مورد آرامگاه ابوعلی سینا

ابنسینا و تاریخ داروساز
ی

 

 

 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس