صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

Advent  شمع

حدود چهار هفته پیش از عید کریسمس، شمعها و ستارههای الکتریکی در شکلهای گوناگون پشت پنجرههای خانهها قرار میگیرد و روشنی آن در دل تاریکی زمستان شکوه خاصی دارد. علاوه بر این، از شمعهای واقعی نیز استفاده می شود. از چهار شمع که نماد چهار هفته انتظار و به استقبال کریسمس رفتن است، هر یکشنبه یکی از شمعها را روشن میکنند. هفته‌ی اول، یک شمع، هفتهی دوم، دو شمع، هفتهی سوم، سه شمع را و چهارمین هفته که تولد حضرت مسیح است چهارمین شمع نیز افزوده میشود.

    

                                                                                                                                                                

واژهی Advent از کلمهی لاتین Adventus گرفته شده که به معنای رسیدن و یا فرارسیدن است. که به تعبیرهای گوناگون هم میتواند رسیدن نور و گرما و روشنایی باشد که در پیش است و هم اشاره به تولد مسیح و جشن کریسمس اطلاق گردد.

اجرای این مراسم به زمان دوری برنمیگردد. این رسم که 24 روز قبل از فرارسیدن تولد حضرت مسیح آغاز میشود، مردم شمارش معکوس را شروع میکنند. برای این کار تقویمهای مخصوصی به ویژه برای کودکان تهیه شده که با تصویرها و نقاشیهای زیبا تزیین میشود و دریچههایی در آن تعبیه شده که کودک هر روز یکی از آنها را باز میکند تا به روز 24 دسامبر میرسد که یول هست و تولد مسیح. برای جلب توجه کودکان در درون هر دریچه شکلات یا چیز جالبی هم قرار میدهند که اشتیاق کودک را برای باز کردن آن بیشتر میکند. این تقویمها اولین بار از آلمان به سوئد آمدهاست.

شمع و ستارهی Advent نیز دستاورد آلمانیهاست که نوع شمعهای الکتریکی آن از سال 1870 به بعد در سوئد مورد استفاده قرار گرفتهاست. ستارههای الکتریکی در آغاز از کاغذهای مخصوص تهیه میشده اما امروزه انواع پلاستیکی، چوبی، مسی و فلزی آن موجود است.

 

این چهر هفتهی هرکدام به مناسبتی برگزار میشود:
هفته
ی اول یا شمع اول را که روشن میکنند، در حقیقت به یاد و به همدردی با کسانیاست که خانه و کاشانهای ندارند. با روشن کردن اولین شمع، آرزو میکنند که همه دارای سرپناه و کاشانهای باشند.
دومین هفته و یا دومین شمع را که روشن می
کنند، در همدردی با تهیدستان است و آرزو میکنند که فقر و تنگدستی از جهان رختبربندد.
سومین شمع را در سومین هفته روشن می
کنند که در همدردی با انسانهایی است که تنها هستند.و از تنهایی رنج میبرند.
و بالاخره چهارمین و آخرین شمع جهت رسیدن یول و تولد حضرت عیسی روشن می
شود.

 

13 دسامبر جشن لوسياي مقدس
پیوند یول، یلدا و تولد
بابانوئل سوئدی
هدیه کرسمس
 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس