صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

   

جنبش گل «ماه مه» Majblomma

 

ماه مه در «سوئد»، ماه گلهاست. ماهی که میدانها، خیابانها و محلهها مملو از کودکانی است که در جعبههای مقوایی، گلهای مصنوعی «ماه مه» را میفروشند و خریدارانی که آگاهانه، نه تنها دست رد به تقاضای آنها نمیزنند، بلکه با رغبت آنها را  میخرند و همانجا یقهی کت و یا لباس خود را به آن مزین میکنند. زینتی که اهمیت آن نه در گرانی بلکه در فلسفهی خرید و ارزش معنوی آن است.

فعالیت فروش «گل ماه مه» "Majblomma" از 24 آوریل آغاز میشود. ملکهی سوئد، «سیلویا»، طی مراسمی ویژه در کاخ سلطنتی «استکهلم»، اولین گل را از دانشآموزان مدارس میخرد. این گلها برای فروش، بین دانشآموزان 9 تا 12 سالهی مدارس توزیع میشود که خود نیز، درصدی از پول فروش آن را دریافت میکنند.

 سال پیش (2005)، حدود 40 میلیون کرون از فروش این گلها بهدست آمد که بیشترین مبلغی بوده که تا کنون به فروش رسیدهاست. از این مقدار، حدود 24 میلیون کرون به کودکان و حدود 6/9 میلیون کرون به انجمنهای گوناگونی که در جنبش «گل ماه مه» فعال هستند، اختصاص داده شدهاست. هر سال رنگ «گل ماه مه»، تغییر میکند. امسال به رنگ طلایی است.

تاریخچهی جنبش «گل ماه مه»

ابتکار و اندیشهی شکل گرفتن جنبش «گل ماه مه»، دستاورد خدمات انسانی فردی است به نام Beda Hallberg که در پایان سدهی 18 و آغاز سدهی 19 در شهر «گوتنبرگِ» سوئد و در مرکز خدمات درمانی و کمک به تنگدستان، داوطلبانه کار میکرد. وزنهی سنگین فعالیتهای او در زمینهی کمک به کودکان و نوجوانان بود. او بهویژه برای بهبود و نجات جان آنها در مقابل شیوع بیماری سل تلاش میکرد.

 در آن زمان قشر تنگدست جامعه و بیماران، زیر پوشش خدمات درمانی نبودند و از دولت سوئد هیچگونه کمکی دریافت نمیکردند. یاری به اینگونه افراد جنبهی شخصی و انسانی داشت، که البته بطور یکسان نیز این کمکها را دریافت نمیکردند. در سالهای پیش از 1907، بیماری سل در همه جا از جمله «سوئد» شیوع یافته بود و بسیاری جان خود را از در اثر ابتلا به این بیماری از دست داده بودند. از هر 5 نفر سوئدی، یک نفر مسلول شده و از بین رفته بود.

 Beda Hallberg، که در رابطه با کار خود، ناظر مرگ و میر انسانها بهخصوص کودکان بود، داوطلبانه اقدام به کاری کرد که جنبهی بینالمللی یافته و تا به امروز به بهترین شکل ممکن، بهویژه در کشورهای اسکاندیناویا به اجرا درمیآید. او از سر تصادف به مجموعهای از گلهای کوچک مصنوعی دست یافت و فکر کرد جنبشی را بنیاد بگذارد که در آینده نیز بازدهی خوبی داشته باشد. او میخواست که این کار به دست  افراد جامعه و شهروندان آنجا صورت گیرد.

 ابتکار عمل او، استفاده از شیوهای بسیار ساده و درعین حال عملی بود. فروش گلهای مصنوعی کوچک، به بهایی اندک که همهی افراد، قدرت خرید آن را داشته باشند. فروش این گلها در اصل سمبلیک بود. یعنی در مقابل کمکی که هر شهروند د به این سازمان میکرد، گل مصنوعی کوچکی دریافت میداشت که به نوعی، رسیدِ پول آنها بود. بهای هر گل در آن زمان، 10  اوره (یک دهم یک کرون) بود.

 

Beda Hallberg، شخصاً در فروش این گلها سهم بسزایی داشت. در جشن اول ماه مه، دربرگزاری کارناوالها شرکت کرد و آنها را به فروش رساند. راه عملی دیگر، تماس گرفتن با مدارس و سازمانهای پیشآهنگی بود که در فروش گلها همکاری و همیاری بسیار داشتند. تمام گلها به فروش رسید و پول حاصل از آن، صرف کودکان بیمار و مسلول گردید.

او این ابتکار انسانی خود را از شهر گوتنبرگ، محل سکونت خود آغاز کرد و سپس در تمام کشور گسترش داد. هدفBeda Hallberg این بود که این جنبش، بینالمللی شود و البته تلاش او بی ثمر نماند. این سنت زیبا و انسانی به کشورهای زیادی انتقال یافت و گلهای زیادی نیز به فروش رسید، اما با ازبین رفتن بیماری سل در این کشورها، این سنت نیز به فراموشی سپرده شد.

از جمله کشورهایی که بطور فعال این کار را ادامه دادهاند، میتوان کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند را نام برد.

مدت فروش این گلها، دو هفته در سال است. اما بقیهی سال را، سازمانهای دستاندر کار و فعالِ پیوسته به این جنبش، در جهت پیشبرد کارها، برنامهریزیها و خدمات انسانی خود تلاش میکنند.

نقاشی از Carl Larsson، که در سال 1912، برمبنای این شعر کشیده شدهاست:
بر جای پای گلهای« ماه مه» است که بهار فرا می
رسد و همه جا را فرامیگیرد.

I majblommans spår, spirar vår

***

ازجمله خدمات این جنبش و یا سازمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

کمک به کودکان بیمار و تهیهی دارو و نیازمندیهای ضروری آنها.
کمک به کودکان معلول.
کمک به کودکان عقب
ماندهی ذهنی.
یاری رساندن به خانواده
هایی که از نظر اقتصادی، امکان تهیهی مایحتاج زندگی.
فرزندان خود را ندارند.
پرداخت هزینه
ی گردشهای دستهجمعی دانشآموزان مدارس.
خرید وسایل ورزشی برای گذراندن اوقات فراغت دانش
آموزان.
اختصاص دادن مکان
های ویژه و تهیهی امکانات تفریحی برای کودکان و نوجوانان سوئدی و گذراندن تعطیلات تابستانی در این مکانها به طور رایگان.
پرداخت هزینه
ی پروژههای پژوهشی در مورد کودکان، جهت بهسازی وضع اجتماعی آنها.
مبارزه با مواد مخدر در بین جوانان و کمک به ترک اعتیاد آنها.

 

.

بناي يادبود در محل تولد Beda Hallberg، با کودکانی که گل در دست دارند.

بیش از 800 انجمن در کشور سوئد، جزو بزرگترین سازمانهای یاریرسان و فعال در جهت بهسازی و بهبودی وضع کودکان و کمک به آنها هستند. هر انجمن با مدارس، بهداری و ادارهی خدمات اجتماعی منطقهی خود، همکاری تنگاتنگ دارد.

در یکی از کتابخانههای شهر گوتنبرگ، اتاقی را به Beda Hallberg اختصاص دادهاند. در این اتاق از جمله مجموعهای از گلهای گوناگون در خلال این سالها، نامهها، عکسها، صدا، فیلم و آفیشهای گوناگون مربوط به این حرکت... جمعاوری شده که دیدن آن برای بازدیدکنندگان آزاد است.

سال 2007 صدمین سالی خواهد بود که از فروش اولین گلهای ماه مه میگذرد. قرار بر این است که در بزرگداشت صدمین سال چنین اقدام انسانی، جشنهای باشکوهی برگزار گردد و به بهترین شکل از کارها و اندیشههای انساندوستانهی Beda Hallberg، قدردانی شود.

***

 در مورد گل اول ماه مه در اینجا بیشتر بخوانید و ببینید:

در باره گل اول ماه مه به زبان سوئدی

فیلم کوتاهی در موردBeda Hallberg  
نمونه گلهای پیشین

 

 

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس